درباره ما

   شرکت مکران نفت خلیج فارس

(نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی)

National ID: 14006026642
Establishment date: July 25, 2016
Registration Number: 16821
Administration: Hormozgan Regestration Office
Registry Unit: ‌Bandar Abbas Business and Non-Business Registration Authority
Post Code: 7915739917
Currect location: Iran, Hormozgan Province, Shahr Namayesh, Imam Khomaini Blvd, Badar Abbas, Iran

Makran Oil Persian Gulf Company was founded in 2006 with a split of Makran Tejarat’s (founded in 2009) stock for the purpose of business management and managing the business and process of executing oil and gas projects as a trading arm of all Iranian oil complexes. Makran oil is an independent which active in trading; it supplies oil product and derivatives to domestic and foreign markets, logistics services, oil field consulting services, performing contracting affairs and… .
therefore, Makran Oil as a big trading company has extended its occupation field in investment, trading and finance. There are bout 50 directorial and technical employees in this company.
Makran Oil Persian Gulf Company has been working with various contracting / engineering companies in and out of the country to manage the implementation of numerous offshore and onshore projects and has provided the necessary background for the transfer of technology and technology related to the oil and gas industry projects above in the country.
Makran Oil Persian Gulf was admitted to the Security and Exchange Organization under No. 22595 on September 24, 2016 and started its activities in this organization.
Some of the countries that Makran Oil Persian Gulf Corporation has been trading with include India, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Russia, China, South Korea, UAE, Oman, Turkey, Africa and… .

تاریخ تأسیس: ۳ مهرماه ۱۳۹۵
شماره ثبت: ۱۶۸۲۱
محل ثبت: استان هرمزگان
واحد ثبت: مرجع ثبت شرکت های تجاری و غیرتجاری بندرعباس
کد پستی: ۷۹۱۵۷۳۹۹۱۷
نشانی: استان هرمزگان، بلوار امام خمینی، شهر نمایش، ساختمان عرفان، طبقه اول


شرکت مکران نفت خلیج فارس در سال ۱۳۹۵ با تفکیک بخشی از سهام شرکت مکران تجارت خلیج فارس (تاسیس ۱۳۸۸) و به منظور مدیریت بازرگانی و روند اجرای پروژه های نفت و گاز بعنوان بازوی تجاری کلیه مجتمع های نفتی ایران و با سرمایه بخش خصوصی به عنوان یک شرکت مستقل و فعال بازرگانی با موضوع فعالیت در عرضه محصولات و مشتقات نفتی در بازارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات لجستیکی، ارائه خدمات مشاوره ای حوزه نفت، انجام امور پیمانکاری و… تاسیس گردید.
این شرکت بعنوان یک شرکت بزرگ تجاری حیطه کاری خود را در زمینه های سرمایه گذاری، بازرگانی و مالی گسترش داده است. حدود ۵۰ نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند.
شرکت مکران نفت خلیج فارس در راستای مدیریت اجرای پروژه های متعدد خشکی و دریایی با شرکتهای پیمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاری داشته و زمینه لازم جهت انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وابسته به پروژه های فوق را به داخل کشور فراهم نموده است.
شرکت مکران نفت خلیج فارس در مورخ ۳ مهرماه ۱۳۹۵ تحت شماره ۲۲۵۹۵ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و فعالیت خود را در معاملات بورس و فرابورس شروع نموده است.
برخی از کشورهایی که شرکت مکران نفت خلیج فارس تاکنون با آنها تجارت کرده است شامل هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، روسیه، چین، کره جنوبی، امارات، عمان، ترکیه، کشورهای آفریقایی و… هستند.


تاریخ تأسیس: ۳ مهرماه ۱۳۹۵
شماره ثبت: ۱۶۸۲۱
محل ثبت: استان هرمزگان
واحد ثبت: مرجع ثبت شرکت های تجاری و غیرتجاری بندرعباس
کد پستی: ۷۹۱۵۷۳۹۹۱۷
نشانی: استان هرمزگان، بلوار امام خمینی، شهر نمایش، ساختمان عرفان، طبقه اول


شرکت مکران نفت خلیج فارس در سال ۱۳۹۵ با تفکیک بخشی از سهام شرکت مکران تجارت خلیج فارس (تاسیس ۱۳۸۸) و به منظور مدیریت بازرگانی و روند اجرای پروژه های نفت و گاز بعنوان بازوی تجاری کلیه مجتمع های نفتی ایران و با سرمایه بخش خصوصی به عنوان یک شرکت مستقل و فعال بازرگانی با موضوع فعالیت در عرضه محصولات و مشتقات نفتی در بازارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات لجستیکی، ارائه خدمات مشاوره ای حوزه نفت، انجام امور پیمانکاری و… تاسیس گردید.
این شرکت بعنوان یک شرکت بزرگ تجاری حیطه کاری خود را در زمینه های سرمایه گذاری، بازرگانی و مالی گسترش داده است. حدود ۵۰ نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند.
شرکت مکران نفت خلیج فارس در راستای مدیریت اجرای پروژه های متعدد خشکی و دریایی با شرکتهای پیمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاری داشته و زمینه لازم جهت انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وابسته به پروژه های فوق را به داخل کشور فراهم نموده است.
شرکت مکران نفت خلیج فارس در مورخ ۳ مهرماه ۱۳۹۵ تحت شماره ۲۲۵۹۵ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و فعالیت خود را در معاملات بورس و فرابورس شروع نموده است.
برخی از کشورهایی که شرکت مکران نفت خلیج فارس تاکنون با آنها تجارت کرده است شامل هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، روسیه، چین، کره جنوبی، امارات، عمان، ترکیه، کشورهای آفریقایی و… هستند.