فعالیت ها

شرکت مکران نفت خلیج فارس همواره فعالیت‌هایی در حوزه‌های محیط زیست، ورزش، علم و دانش، فرهنگ و… . داشته.